ඔබේ පරිගණකය හස්ථ සංඥා වලින් පාලනය කරන්න

 How To Control Your PC With Hand Gesture

මීට වසර කිහිපයකට පෙර අප විද්‍යා ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපට වල දුටු බොහෝ අපූර්ව තාක්ෂණයන් අදවන විට අප සැබෑ ජීවිතයේදී අත්විඳිනවා. එවැනි චිත්‍රපට වලින් අප කැමති එක් අංගයක් තමයි හස්ථ සංඥා භාවිතයෙන් හැසිරවිය හැකි පරිගණක. මීට ටික කලකට පෙර සැම්සුම්ග් සමාගමේ ගැලැක්සි..

How To Control Your PC With Hand Gesture

The technology has growing very fast as well as the mind of people. Some people have amazing ideas that may change the world someday. We have seen so many geeky stuff through movies a while back and now we can experience them in our real life. Sometimes I wonder how is this going to end. However one of those geeky things I really loved was Hand Gesture controls. Recently Samsung unveils the Air Gesture feature along with the Galaxy S4. Since I do not own a S4, I look around to find a way to Control My PC Using Hand Movements. I just found two easy to setup software tools to do this. So, here I have mentioned Best Software to Control Your PC With Hand Gesture.
You may have heard of Leap Motion controller for Mac and PC which allows you to control your computer using your two hands without touching anything. These software  are kind of alternative to Leap Motion. First of all you need to have a webcam on your computer and one of following software and obviously a computer.

This is how it works

You need to be in front of your webcam. The webcam grabs your hand movements and send it to the software. The software process the gesture you just played and compare with predefined gestures.
Once it found a match it will tell the operating system to do the particular task that relevant to the gesture. So, Here we go…

NPointer

npointer-settings

This is the most powerful Gesture Control software that I found so far. In a nutshell you can control the mouse pointer using gestures ! This application also accept voice commands. You can use this app On table surface and In front of camera. There are many customizable options in this tool such as Motion Speed, Acceleration, Movement Cut-off and Menu Timeout.


Npointer enables you to control the mouse pointer, clicks, double-clicks, drags and scrolls just buy moving your hands. If you are too lazy to even move your hands you can use your heads too. This is a freeware and you can download it using the following link.
 Download Npointer

Flutter App

flutter-home2


Flutter is one of famous companies out there for Control Your PC With Hand Gesture . In the recent past Google acquired Flutter company. It makes Google as the current owner of this app. As I mentioned above this app converts your hand movements in front of the webcam to executable computer commands. But there are few cons too. Flutter can only use with listening music and watching videos. That means you can control Windows Media Player, iTunes, Spotify and Winamp to Play, Pause or Stop.
 download the app to your computer. Once you downloaded and installed play your favorite song using one of previously mentioned player and fire up the Flutter. Follow up the on screen instructions to the set up. It won’t be very difficult.

Download Flutter
 
Share on Google Plus

About TRB Blogger

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

0 comments:

Post a Comment